Puls

Musikkens puls er selve motoren i musikken. På samme måte som hjulene på toget skaper den fremdrift og liv. Musikkens puls kan også sammenlignes med vår egen puls. Den kan være rask eller sakte, og den kan være skiftende. Når man synger i kor bør alle koristene føle samme tempo på pulsslagene, og dette er noe man kan øve mye på. Vi har nemlig ofte en tendens til enten å sakke eller øke tempoet underveis i en sang. Ett av dirigentens formål er å vise pulsen i måten hun dirigerer på, men koristene bør likevel ha en god indre følelse av hvordan pulsen går. Dette kan man trene opp.

Pulsen er telle-enheten i musikken. Den kalles også grunnslaget eller taktslaget, og det er den som bestemmer tempoet.
Tempo betyr tid og henspeiler på hvor hurtig pulsen går (hvor mange slag i minuttet). Hvis tempoet er 75 betyr det at det er plass til 75 pulsslag i minuttet.
Pulsen er gjerne den man naturlig klapper til når man hører musikken.
I et notebilde ser den ofte ut som en fjerdedel.

Øvelser
Mange av de rytmiske øvelsene er bygd opp rundt fysiske bevegelser. Det er flere grunner til det. En av grunnene er at det er nyttig å bli bevisst at kroppen har en naturlig rytme i seg, f.eks. når vi går og når vi puster. En annen grunn er at dirigenten lettere kan se og høre om koristene mestrer de ulike temaene. Øvelser som krever fysiske bevegelser er ofte vanskelig tilgjengelig for mange, og koristene trenger kanskje god tid før de kjenner at dette kan være en hjelp i musiseringen. Ha tålmodighet og tro på at øvelse gjør mester. En huskeregel er: jo vanskeligere øvelsene er, jo større bevegelse bør man lage. Overdrivelse skaper kroppslig hukommelse og styrken den indre rytmefølelsen vi må ha for å skape god musikk.

Egen puls 

Be koristene finne sin egen puls ved å klemme lett på underarmen. Hastigheten på hjertets puls kan variere, men alle impulsene er noenlunde like likevel. Bruk dette som en introduksjon til å snakke om puls i musikken. Etter at dere har gjort forøvelsene om underdeling og metrikk, kan dere gå tilbake til denne øvelsen og trene på betoningsmønster og underdelinger mot koristenes egen puls. 

Felles puls 

Be koristene gå spredt rundt i rommet, lytte til hverandres gange og finne en felles puls sammen. Det er viktig at gangen føles naturlig, og at dere derfor har en viss fremdrift. Oppfordre koristene om å både lytte til hverandres steg og å se på hverandres føtter for å finne frem til én felles gange. Denne øvelsen krever ofte litt tid, så tør å la koristene gå i noen minutter før du går videre til neste steg. Mens dere går kan dere også gjøre forøvelser på underdeling og taktart;